Het is niet toegestaan om fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden en/of te verspreiden onder derden. Het is alleen toegestaan als het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt.

Je mag geen enkele reproductie of deel van de website verkopen of verspreiden voor commerciële doeleinden. Ook mag je geen enkele reproductie of deel van de website veranderen of opnemen in ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van FERM.

Tekst en beeld

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s (incl. 360˚ fotografie), illustraties, grafisch materiaal, logo’s en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van FERM of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij FERM of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft/hebben verleend.

Gebruik van het logo van FERM

FERM heeft één logo. Gebruik van het logo is alleen toegestaan als schriftelijke toestemming is verleend door stichting FERM. Het logo afgebeeld op deze pagina kan uitsluitend worden gebruikt voor internettoepassingen.