De informatie op ferm-rotterdam.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van FERM. We besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van ferm-rotterdam.nl. Toch kunnen we niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. FERM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

FERM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via ferm-rotterdam.nl verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op ferm-rotterdam.nl bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door het FERM worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. FERM is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan FERM niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de deelnemende partners in FERM worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.