Het Nederlandse kabinet presenteerde op 18 januari als één van de eerste EU-lidstaten een visie op generatieve AI. In de visie benadrukt het kabinet het belang van het ondernemen van actie met het oog op de mogelijkheden en uitdagingen van deze disruptieve en tegelijk kansrijke technologie.

De visie sluit aan op verschillende al lopende miljoeneninvesteringen vanuit onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheden om Nederland beter aan te sluiten op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk

“We willen onze waarden en welvaart in Nederland behouden”, aldus coördinerend bewindspersoon (Digitalisering), Alexandra van Huffelen. “Het IMF becijfert dat in ontwikkelde economieën mogelijk zo’n zestig procent van de banen door AI wordt getroffen.

Bestaanszekerheid in Nederland willen we niet alleen overlaten aan grote techbedrijven. Dit vraagt daarom om een overheid die ambitie en visie heeft, gebaseerd op publieke waarden en onze doelen: iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk, iedereen kan de digitale wereld vertrouwen en iedereen heeft regie op het digitale leven. Door nu te bepalen waar we voor staan, houden we grip in de toekomst.”

De opkomst van Generatieve AI

AI is een systeemtechnologie die grote impact heeft op alle domeinen en sectoren van onze samenleving, en zal alle beleidsterreinen van de overheid raken. Generatieve AI is een specifieke vorm van AI.

Het helpt mensen bij het genereren van bijvoorbeeld tekst, computercode, beeld en audio en is nu al een krachtig verlengstuk van het analytisch en scheppend vermogen van mensen gebleken. Zeker sinds de lancering van chatbot ChatGPT eind 2022, en de introductie van andere generatieve AI-tools zoals Google Bard, Midjourney en DALL-E, is het gebruik van AI-onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks leven van veel mensen in Nederland.

Nieuwe acties kabinet

Het kabinet vraagt de Sociaal Economische Raad (SER) om de impact van AI op de arbeidsproductiviteit, kwantiteit en kwaliteit van werk in kaart te brengen. Daarnaast zal de overheid campagnes gaan voeren om burgers uit te leggen hoe je gegevens kan beschermen tegen training van generatieve AI-modellen. Ook wordt de inrichting van een veilige en bruikbare publieke nationale AI-testfaciliteit verkend, starten er dit jaar vanuit AINEd InnovatieLabs publiek-private samenwerkingen, wordt er gestart met verantwoorde generatieve AI-toepassingen in concrete dienstverlening bij de overheid en komt er een Rijks AI validatieteam dat beschikbare AI-toepassingen gaat beoordelen op bijvoorbeeld non-discriminatie. Tot slot zal het kabinet blijven inzetten op wetgevingsadvisering door toezichthouders over wettelijke kaders.

Met de ontwikkeling van een eigen open taalmodel, GPT-NL, afgelopen november is het startschot gegeven voor het stimuleren van de ontwikkeling van (open) Nederlandse en Europese large language models, in lijn met publieke waarden. Uit de eerste financieringsronde voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO) van het ministerie van EZK ontvangt GPT-NL hiervoor een bijdrage van 13,5 miljoen euro. Met het AINed-programma vanuit het Nationaal Groeifonds is er bovendien €204,5 miljoen beschikbaar voor kennis, innovatie en het toepassen van Nederlandse AI(-systemen).

Wil je meer weten over de kansen en uitdagingen van Artificial Intelligence in de wereld van cybersecurity en -weerbaarheid? Meld je dan aan voor het FERM Port Cyber Café van donderdag 15 februari via ferm-rotterdam.nl/ai.

– FERM

Kansen en mogelijkheden

Generatieve AI zal grote impact hebben op economie, maatschappij en op zowel centrale als decentrale overheden. Er liggen kansen met betrekking tot productiviteitsgroei en nieuwe taken en verantwoordelijkheden binnen organisaties en in de economie als geheel.

Ook kan het een bijdrage leveren aan de verbetering van interne organisatorische procedures en dienstverlening. Binnen wetenschappelijk onderzoek kan generatieve AI bijdragen aan het bedenken, verbeteren en versnellen van onderzoeksmethodes.

             “Er kan met behulp van AI enorm veel geautomatiseerd worden zodat er geen mens meer aan te pas komt en de aanval geen weken of maanden maar minuten duurt. Zo kunnen exploits om kwetsbaarheden sneller gebouwd worden waardoor je minder tijd hebt om apparaten te patchen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De impact is gigantisch.” | Lees het hele artikel

Tegelijkertijd bestaan er zorgen over risico’s. Bijvoorbeeld dat generatieve AI leidt tot aantasting van ons manier waarop we informatie krijgen aangereikt en daarmee van invloed is op de democratie en onze rechtsstaat. Ook versterkt generatieve AI-technologie de al bestaande dynamiek in digitale markten, waarmee het risico op misbruik van marktmacht toeneemt. Zowel op de korte als lange termijn kan generatieve AI leiden tot het verdwijnen van werkgelegenheid.

Daarnaast bestaan er zorgen over vooringenomenheid en selectiviteit die als gevolg van de gebruikte trainingsdata en modelparameters in de systemen verankerd kunnen zijn. Tot slot is Nederland op dit moment grotendeels afhankelijk van taalmodellen uit niet-Europese landen, wat nadelig kan zijn voor de innovatiekracht en het lange termijn verdienvermogen van Nederland.

Uitgangspunten visie

Met de waardengedreven aanpak heeft Nederland de mogelijkheid om voorop te lopen in Europa en met Europa in de wereld. Het kabinet heeft de ambitie om een sterk AI-ecosysteem in Nederland en de EU te realiseren waarin volop geïnnoveerd kan worden met verantwoorde generatieve AI. Dit doen we door samenwerking te stimuleren, bijvoorbeeld via de Nederlandse AI Coalitie. Daarnaast creëren we de randvoorwaarden voor de ontwikkeling en het, met behoud van onze digitale open strategische autonomie. Daarom stelt het kabinet vier uitgangspunten centraal.

Generatieve AI in Nederland:

  1. Wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast.
  2. Wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast.
  3. Dient het menselijk welzijn en de menselijke autonomie.
  4. Draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart

Sluit je aan bij FERM

Blijf alert. Installeer updates en let op phishing mails. Gebruik MFA. En – voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven – sluit je aan bij FERM. Zodat je daarnaast ook acute dreigingsinformatie kunt ontvangen, vragen kunt stellen aan de vertrouwde community om je heen, en ondersteund kunt worden in de stappen richting NIS2.

Kijk voor meer informatie op ferm-rotterdam.nl/lid-worden
Aan deelname is altijd een kosteloze proefperiode van 3 maanden verbonden.
Ook krijg je direct en zonder voorwaarden een voucher van 500 euro voor diensten uit ons portfolio.

En wist je dat je als participant mee kunt doen aan onze cybercrisistrainingen in mei en Cybernautics-FERM in juni? Volgens experts uit het veld is de waarde van de training en de oefening gelijk aan het tienvoudige van je deelname aan FERM. Directe value for money dus! | Lees meer op ferm-rotterdam.nl/cybernautics

Vind FERM ook op LinkedIn | Twitter

Deel dit bericht