Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt
News 9 augustus 2018

Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt: naslag en toelichting bij het nieuwe meldpunt

Twee maanden geleden, op maandag 11 juni, is het telefoonnummer van het Haven Cybermeldpunt in gebruik genomen. Dat nummer, 010 – 252 1005, is bestemd voor alle bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Daarnaast is er een meldplicht gaan gelden voor bedrijven die vallen onder de havenbeveiligingswet of een havenbeveiligingscertificaat hebben. Ze dienen in het vervolg grootschalige IT verstoringen verplicht te melden aan het Haven Cybermeldpunt. Meer informatie en achtergrond over het meldpunt vind je nu in het Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt.

Haven Cybermeldpunt

De Rotterdamse haven is sterk afhankelijk van informatie technologie (IT) voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, het wegverkeer en de overige modaliteiten. IT-verstoringen in het havengebied zorgen daarmee voor risico’s voor de continuïteit en veiligheid in de Rotterdamse haven. Digitale continuïteit en veiligheid staan daarom hoog op de agenda van het Havenbedrijf en de maritieme sector

“Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen wordt het Havenbedrijf in staat gesteld om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het Havengebied te ondersteunen. Ondernemingen in het havengebied moeten daarom vanaf 11 juni 2018 melding doen van grootschalige IT verstoringen bij dit meldpunt”, aldus René de Vries, havenmeester en port security officer namens de gemeente Rotterdam.

Het Haven Cybermeldpunt is bedoeld voor het melden van grootschalige IT-verstoringen die impact hebben op de veiligheid van goederenoverslag, de ontvangst of vertrek van schepen of die de uitvoering van het port security facility plan beïnvloeden. Het gaat daarbij om acties om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren. Het Haven Cybermeldpunt biedt géén IT-ondersteuning aan en richt zich niet op het oplossen van de IT-verstoring. Bedrijven blijven hier altijd zelf verantwoordelijk voor.

Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt

Het beleidsdocument is opgesteld om het Haven Cybermeldpunt en de onderliggende grondslagen aan de havengemeenschap te introduceren. Het document begint met een uitleg over IT-verstoringen, legt uit voor wie de meldplicht geldt en in welke scenario’s een melding verplicht en/of gewenst is. Vervolgens volgt een uitleg over het maken van een melding en welke acties bij het Haven Cybermeldpunt en de meldende partij liggen. Tot slot licht het document de wettelijke grondslagen toe waarop de meldplicht is gebaseerd en wordt de handhaving van de meldplicht beschreven. Het is daarom voor al ondernemers in het havengebied aan te raden om het beleidsdocument eens door te nemen. 

Je vindt het beleidsdocument op ferm-rotterdam.nl/documenten, via het submenu Documenten in de navigatie rechts bovenin deze pagina of via deze rechtstreekse link (PDF).

Wat doet het Haven Cybermeldpunt met de melding?

Door het melden van de IT-verstoring kan de Havenmeester een inschatting maken van de impact op het havenlogistiek proces. Dat is van belang gezien een verstoring verregaande gevolgen kan hebben op het scheepvaart- en wegverkeer en de overige modaliteiten. Het belang van de melding ligt daarmee niet alleen bij de meldende partij maar juist ook bij de overige bedrijven in de haven. 

De Havenmeester en het Havenbedrijf Rotterdam bieden nadrukkelijk géén IT-ondersteuning aan en richten zich niet op het oplossen van de verstoring. De volgende actiepunten mag je wél verwachten van de Havenmeester en het Havenbedrijf: 

  • Bepalen of er (aanvullende) maatregelen nodig zijn ter ondersteuning van de veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer. Hierbij valt te denken aan het inzetten van extra patrouilles of het herprioriteren van de scheepvaart.
  • Bepalen in overleg met partners of er (aanvullende) maatregelen nodig zijn ter ondersteuning van de veilige afhandeling van het wegverkeer en overige logistiek. Hierbij valt te denken aan het instellen van een truckbufferplan en meldingen om het verkeer om te leiden.
  • Bepalen of het Haven Crisisteam onder voorzitterschap van de Havenmeester bijeen moet komen. Als een IT verstoring gevolgen heeft voor meerdere partijen in de haven en overleg over de logistieke en nautische gevolgen en maatregelen nodig is, wordt het Haven Crisisteam geactiveerd. Het Haven Crisisteam bespreekt in de breedte de impact op de Haven en alle modaliteiten. Afhankelijk van de samenstelling kan het Haven Crisisteam (aanvullende) maatregelen nemen ter ondersteuning van de veiligheid in de haven en in de regio.
  • Het getroffen bedrijf kan worden uitgenodigd om deel te nemen aan het crisisteam. 
  • Waar nodig zal de Havenmeester derden informeren over de verstoring en met name de gevolgen van het incident. De Havenmeester kan doormelden aan de volgende partners: nautische dienstverleners (ter bevordering van de veiligheid op het water), Zeehavenpolitie (ter bevordering van de veiligheid in het havengebied), de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (ter bevordering van de veiligheid in het havengebied en de regio), het NCSC (om te voldoen aan de wettelijke meldplicht van de Havenmeester) en overige relevante stakeholders (ter bevordering van de weerbaarheid in het havengebied).

 

De Havenmeester is zich ervan bewust dan een melding van een IT-verstoring gevoelige informatie kan bevatten. Het delen van informatie met bovengenoemde instanties vindt plaats daar waar dat noodzakelijk is om de veiligheid in het havengebied te bevorderen. Het informeren van de overige (private) havenfaciliteiten zal altijd worden afgestemd met de meldende partij en wanneer gewenst geanonimiseerd plaatsvinden. 

Je vindt het beleidsdocument op ferm-rotterdam.nl/documenten, via het submenu Documenten in de navigatie rechts bovenin deze pagina of via deze rechtstreekse link (PDF).

VIND FERM OOK OP FACEBOOK | TWITTER | LINKEDIN